UPS-Bộ Lưu điện và ổn áp

UPS Santak 500TG

1.110.000 VNĐ

UPS SANTAK 1000VA // 600W (TG-1000)

2.750.000 VNĐ

UPS Santak Blazer BL1000E

4.380.000 VNĐ

Bộ lưu điện/ UPS Santak Blazer BL2000-Pro

6.120.000 VNĐ

Bộ lưu điện/ UPS FREDTON F99VRT-3K

16.900.000 VNĐ

UPS Santak C2KE Online

18.130.000 VNĐ

UPS Santak C3KE Online

26.230.000 VNĐ

UPS Santak C3K Online

27.620.000 VNĐ