Phần mềm Microsoft

Phần mềm Win 10 Home 32bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185)

2.200.000 VNĐ

Phần mềm Win 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139)

2.300.000 VNĐ

Phần mềm Win 10 Home 32/64 bit Eng Intl DVD (KW9-00017)

2.500.000 VNĐ

Phần mềm Win 7 Pro 64bit 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP (FQC-08289)

3.150.000 VNĐ

Phần mềm Win 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)

3.200.000 VNĐ

Phần mềm Win 10 Pro SNGL Upgrd OLP NL (FQC-09525)

3.850.000 VNĐ

Phần mềm Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)

3.860.000 VNĐ

Phần mềm WinSvrCAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-03755)

4.000.000 VNĐ

Phần mềm SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06098)

4.175.000 VNĐ

Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl DVD (FQC-08789)

4.300.000 VNĐ

Phần mềm Win Ser2012 64bit 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

15.500.000 VNĐ